Jdi na obsah Jdi na menu
 


valná hromada 2019

 

     Tělocvičná jednota má ke dni konání 136 členů – z toho 80 zletilých členů. Valné hromady je v okamžiku zahájení přítomno 53 členů, z toho zletilých 43 členů.

    V době zahájení valné hromady byla přítomná nadpoloviční většina členů potřebná k hlasování, čímž  byla valná hromada usnášeníschopná.

    Valnou hromadu zahájil br.Dolák, přivítal přítomné členy a pozvané hosty. Minutou ticha valná hromada uctila  památku zesnulých členů Marie Němcové a Jiřího Baráka. Následně valná hromada schválila výborem předložený program.

 

 1. Zahájení, volba návrhové komise
 2. Zpráva o činnosti TJ Sokol
 3. Zpráva o činnosti sportovních oddílů
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Volba nového výboru
 6. Diskuse
 7. Ukázka sletové skladby žen z XVI. Všesokolského sletu
 8. Závěr

    Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení: Bartes Jaroslav, Semerád Matěj a Jeleček Jakub.                                                                 Návrhová komise ze svého středu určila předsedu, kterým byl zvolen Bartes Jaroslav.

Zapisovatelem byla zvolena Semerádová Eva.

    Zprávu o činnosti TJ Sokol přednesl br.Dolák.

 • seznámil přítomné členy s výčtem oddílů působících v naší organizaci a vyplňující svojí činností volný čas mnoha občanům a mládeži. V současnosti působí v jednotě šest fotbalových oddílů, dva oddíly stolního tenisu, mužstvo hokejistů a na poli společenském klub žen.
 • událostí minulého roku byl sokolský slet u příležitosti 150. výročí založení Sokola. Ke skvělému finálovému cvičení, které proběhlo v červenci na stadionu v Edenu, přispělo i sedm našich členek, které se poctivým nácvikem dostaly až do pražského finále.
 • pokračoval výčtem kulturních a sportovních akcí, které jednota pořádala ( Sokolský ples, ,Dětský den, Morava cup,  Pouť a nedělní vyhrávání, Mikulášská besídka Vánoční turnaj ve stolním tenise ) 
 • započalo se  s rekonstrukcí fasády na sokolovně. V první fázi byla opravena a natřena čelní strana sokolovny. Při přípravě finálního návrhu jsme se snažili co nejvíce přiblížit podobě původní sokolovny. Doufejme, že vzepjatá křídla sokola namalovaného ve znaku budou znamenat další vzepjetí zdejší organizace.
 • v plánu je celková rekonstrukce fasády do 100. výročí vzniku sokola ve Výčapech.
 • po velkých problémech při získávání stavebního povolení jsme konečně začali s rekonstrukcí a nástavbou fotbalových kabin.

   Zprávu o činnosti sportovních oddílů přednesl br.Dolák Jindřich

 • zhodnotil činnost fotbalových oddílů ( muži, dorost, žáci, přípravka )
 • prezentoval činnost oddílů stolního tenisu, kde si vyzdvižení zasloužili hráči družstva A, kteří již několikátou sezónu zdárně reprezentují naši jednotu ve II. třídě  KP.

 

     Zprávu o hospodaření přednesla sestra Vlasta Valová. Seznámila přítomné s celkovým stavem pokladny, s výdaji a příjmy za uplynulý rok ( dotace od župy, sponzorské dary, dotace od OÚ ).

    Návrhová komise přednesla návrh na volbu nového výboru a starosty ve složení:

     Dolák Jindřich

     Kopeček Michal

     Král Martin

     Jonáš Jan

     Semerádová Eva

     Nikrmajer Vojtěch

     Semerád Ondřej

     Pecka Tomáš

    Valná hromada zvolila každého člena výboru jmenovitě i s jeho nastávajícími funkcemi. Výbor byl zvolen bez výhrady, starostou byl zvolen Dolák Jindřich, místostarostou Ondřej Semerád, jednatelem Martin Král a hospodářem Michal Kopeček.

    Valná hromada také zvolila kontrolní komisi ve složení : Dobeš Miroslav

                                                                                   Kouřílek Pavel

                                                                                   Semerád Milan 

    V diskusi vystoupil nově zvolený starosta Dolák, který nejprve poděkoval sestře Vlastě Valové, která po dlouhých letech odstupuje z funkce hospodářky sokola. Na její práci bylo vždy stoprocentní spolehnutí a po celá ta dlouhá léta byla obrovskou oporou celé organizaci.

      Dále se o slovo přihlásil starosta obce Zdeněk Voltr, který rovněž poděkoval Vlastě |Valové za těžkou a kvalitně odvedenou práci. Pochválil činnost sokola neboť je vidět že se vyvíjí. Popřál novému výboru ať se daří, ať to funguje. Závěrem poděkoval členkám za reprezentaci organizace ale i obce na sletu.

      Své zdravice pak postupně přednesli zúčastnění pozvaní hosté pan Zdeněk Řezáč za myslivecké sdružení a starosta SDH Výčapy Marek Svoboda.

      Po skončení oficíální části valné hromady předvedla děvčata ukázku skladby ze sletu, pouze však na jevišti v omezeném počtu cvičenek. Poté všech sedm žen obdrželo z rukou starosty plaketu a kytku s poděkováním.

      Následovalo občerstvení, při kterém bylo možné shlédnout prezentaci všech kulturních a sportovních akcí z roku loňského a také těch, které se uskutečnily před deseti léty.