Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2013

VALNÁ HROMADA ZE DNE 26.1.2013, KTERÁ SE KONALA OD 15:00 HOD. V SOKOLOVNĚ.

     Valná hromada svolaná k tomuto datu, byla v tomto roce volební a již několik dnů před jejím uskutečněním se stala pro stávající členy výboru doslova strašákem.

Starosta sokola Mirek Dobeš se rozhodl na svoji funci rezignovat a na další volební období již nekandidovat. Výsledkem toho bylo, že se rozhodl odstoupit celý výbor, ovšem své nástupce v řadách členů nenašel nikdo z nich, o funci starosty ani nemluvě.

A tak ještě v samém úvodu valné hromady neměl nikdo jasno ano v kandidatuře natož v průběhu samotných voleb.

Stávající starosta však tuto situaci vyřešil šalamouncky. Hned v úvodu schůze přítomné čelny, kterých se mimochodem letos sešlo opravdu hodně, seznámil se stavem, který ve vedení vznikl, poslal oběžník se žádostí,aby se kdokoli kdo má zájem vykonávat jakoukoli funkcu ve výboru na tento oběžník napsal.

     Dále schůze pokračovala dle programu až do bodu voleb. Došlo k oficiálnímu zahájení a přivítání členů a pozvaných hostů. Následně valná hromada schválila výborem předložený program.

Valná hromada zvolila pracovní předsednictvo ve složení Dobeš, Dolák, Valová.

Dále valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Šoukal Roman, Semerád Milan a Jeleček Lukáš.

Návrhová komise ze svého středu určila předsedu, kterým se stal Roman Šoukal.

Zapisovatelem byla zvolena Eva Semerádová.

Tělocvičná jednota má ke dni konání 151 členů - z toho 116 členů zletilých. Valné hromady je v okamžiku zahájení přítomno 78 členů, z toho 64 zletilých, valná hromada je usnášeníschopná.

     Zprávu o činnosti TJ Sokol přednesl bratr Dobeš. Seznámil přítomné s výčtem oddílů v naší organizaci, jenž se během uplynulého roku rozrostly ještě o oddíl fotbalistek, s jejichž začínající předešlou sezónou v krátkosti seznámil. Pokračoval výčtem kulturních a sportovních akcí, které jednota pořádala   ( sokolský ples, výčapská 13, nohejbalový turnaj, dětský den, Morava cup, pouťový trojboj se zábavou, retro zábava ).           Svůj výčet akcí ukončil informací o účasti našich nejmladších členů na atletických závodech v Třebíči.

Zmínil, že i přes finanční krizi, která se promítla i u nás se nám podařilo na hřišti dostavět přístřešek pro nářadí a položit hlavní vodovodní řád pro automatickou závlahu na obecním hřišti.

Informoval rovněž o ztrátovosti sokolovny z důvodů zdražování energie, plynu a vody a o jejím hojném využívání v zimních měsících.

Seznámil s pracovními činnostmi na příští rok jako např. výmalba sokolovny. S tím budou spojena některá opatření mezi něž bude patřit zejména zákaz kopání s míčem. Dále se povolají zástupci všech organizací, aby se předem ujasnila místa pro budoucí výzdoby plesů, neboť poté již bude zakázáno zatloukat hřebíky a hmoždínky kdekoliv.

     Zprávu o činnosti sportovních oddílů přednesl bratr Dolák.   Zhodnotil činnost fotbalových oddílů, zvláště pak dramatickou záchranu družstva mužů v okresním přeboru.

Prezentoval činnost oddílů stolního tenisu, kde si vyzdvižení zasloužili starší žáci, kteří se počátkem roku 2012 stali přeborníky kraje Vysočina a v dubnu se zúčastnili MČR v Ostravě.

     Zprávu o hospodaření přednesla sestra Valová. Seznámila s celkovým stavem pokladny, s výdaji a příjmy za uplynulý rok   ( dotace od župy, sponzorské dary, dotace od OÚ ).

Nezbytné platby - plyn 80 000kč

                            - elektrika 40 000kč

                            - voda 17 000kč

     Se svým příspěvkem vystoupila Eva Semerádová, která seznámila s celkovým počtem členů, z toho mužů, žen a mládeže v naší jednotě a seznámila se jmény členů, kterým by výbor chtěl poděkovat za dlouholetou, aktivní činnost a předat plakety a dárkové balíčky.

Letošními oceněnými byli:           EVA NIKRMAJEROVÁ A  PAVEL DOBEŠ.

Dárkový balík obdržel z rukou starosty také oslavenec              JOSEF DVOŘÁČEK.

     Následoval nejožehavější bod programu - volby. Ještě před jejich uskutečněním byla vyhlášená diskuze, ve které se očekávaly reakce, případné náměty na řešení vzniklé situace.  Jediný, kdo se dané problematice vyjádřil, byl starosta obce Zdeněk Voltr. Ten vyjádřil své znepokojení nad rozhodnutím výboru, neboť dle jeho slov po celou dobu funkčního období jeho členové svoji činnost vykonávali svědomitě a hlavně bylo hodně vykonáno a vybudováno. Proto prý je hodně zvědavý na případné zájemce, kteří by měli členy výboru nahradit.

     Zvědaví jsme byli pochopitelně i my a netrpělivě jsme očekávali navrácení listu papíru, na němž měla být zaznamenána jména členů, kteří nastoupí na naše místa.         Nevím, co si sliboval Mirek, ale bylo zřejmě jasné jak to dopadne a výsledek nepřekvapil. Jediné obsazené místo bylo to starostovské, kam byl kýmsi opětovně dosazen Miroslav Dobeš. Ten toto rozhodnutí většiny přijal bez výhrady. Zbývalo obsadit ostatní posty kromě náčelníků a náčelnic, kam se nám přihlásili čtyři členové z řad mladší generace, kteří rozšíří počet členů výboru na 11. Stali se jimi Aneta Berounová,          Michaela Lorencová, Jan Jonáš a Jiří Jonáš.

Po krátké poradě nad výsledkem oběžníku došlo k tomu, co snad málokdo očekával. Výbor bude pokračovat i v dalším volebním období v nezměněné formě, kromě funkce jednatelky, kterou po dobu šesti let vykonávala Eva Semerádová, Ta trvala na své rezignaci, proto ji nahradil další z nováčků výboru Michal Ošmera. Volby tedy mohly bez větších problémů proběhnout. Na rozdíl od předešlých let se volil celý výbor a pak bylo třeba hlasovat o každém postu zvlášť.         Zvoleni byli:   STAROSTA                - Miroslav Dobeš

                       MÍSTOSTAROSTA     - Pavel Kouřílek

                       JEDNATEL                 - Michal Ošmera

                       HOSPODÁŘKA           - Vlasta Valová

                       REFERENT SPORTU   - Jindřich Dolák 

                       VZDĚLAVATEL           - Miroslava Pecková

                                                          - Eva Semerádová

                       NÁČELNÍCI                 - Jan Jonáš, Jiří Jonáš

                       NÁČELNICE                 - Aneta Berounová

                                                           - Michaela Lorencová

     Po volbě se ještě vyjádřil starosta obce, jenž naskrýval svoji spokojenost nad právě proběhlou volbou. Členům výboru poděkoval za to, že v dané krizové situaci svoje rozhodnutí přehodnotili a do dalšího volebního období jim popřál hodně úspěchů. Zároveň apeloval na ostatní členy, aby se v případě potřeby zapojovali do prací a byli nápomocni. Organizace má totiž hodně velkou základnu, ale práci vykonávají stále ti stejní.

Nikdo další neprojevil zájem poskytnout v diskuzi svoje vyjádření, připomínky či náměty, proto byla schůze starostou sokola ukončena a pokračovalo se volnou zábavou a občerstvením.